ដំណើររោងចក្រ

ឃ្លាំង

សិក្ខាសាលានេះ

រោងចក្រអតិថិជន